Archive for the ‘’ Category

ZDOLNOŚĆ RODZICÓW DO PRZYSTOSOWANIA SIĘ

Małżonkowie, sparaliżowani lękiem, że wykorzystując królewskie ?My” rozgniewają lub zmartwią rodziców, mogą przeoczyć fakt, iż ich rodziciele potrafią sami o siebie za­dbać. Bardziej niż czegokolwiek obawiają się utraty dziecka. Na zewnątrz mogą się wydawać niezdolni do zaakceptowa­nia zmian i uparci, my zaś wtedy myślimy: ?Po co próbować cokolwiek zmieniać”. Tymczasem – choć walka o suweren­ność […]

WYDAWANIE KRÓLEWSKICH DEKRETÓW

To najtrudniejsza sprawa. Para małżeńska może prywat­nie wspierać się nawzajem ?królewską mową” i wierzyć w swoje prawa i władzę, ale kiedy przychodzi do konfron­tacji z rodzicami (ludźmi, którzy poprzednio mieli ze swo­im dzieckiem śluby przymierza), ich ustalenia często nie zostają wprowadzone w życie. Rodzi się obawa, że staną się wrogami sąsiedniego królestwa (rodzice, rodzeństwo, ciot­ki […]

KRÓLEWSKIE PRAWA I GRANICE

Rzecz w tym, czy Drakę i Alice mają prawo do ustanowie­nia granic, jeśli ich osobiste królestwo leży w obrębie cudzej posiadłości. W istocie jest to trudny problem, ale nie z powo­dów, które mogłyby wydawać się oczywiste. Z pewnością mają oni prawa, nawet jeśli rodzice Drake’a są właścicielami budynku. Są one proste i łatwiej je będzie […]

ODNOWIENIE ŚLUBOWANIA WIERNOŚCI

Drakę i Alice stanowią dobry zespół. Lubią swoje towa­rzystwo i wzajemnie się szanują. Ich przymierze zawsze by­ło prawdziwe, odkąd po raz pierwszy się zetknęli. Zanim urodziło się dziecko, siła ich przymierza nie została podda­na próbie. Napięte terminarze zajęć służbowych pozosta­wiały mało czasu na sprawy prywatne albo na wybór, z któ­rymi rodzicami się spotkać. Sytuację tę […]

Królewskie ?My”

Wykorzystanie koncepcji królewskiego ?My” to coś wię­cej niż tylko posługiwanie się słowem ?my” w rozmowach z rodzicami czy chęć występowania jako jedność. Najważ­niejszą rzeczą jest to, w jaki sposób myślimy o swoim mał­żeństwie i jak w tym małżeństwie działamy. Oznacza to za­akceptowanie i objęcie przysługujących nam – jako władcom swojego królestwa – praw do utrwalenia […]

SKOŃCZONE, LECZ NIE ZAPOMNIANE

Na koniec rozpatrzymy sytuację, kiedy ludzie podtrzymu­ją swoje rodzinne przymierze z rodzicami, którzy od dawna nie żyją. Wynikające stąd trudności mogą być bardziej sub­telne, niż małżonkowie są skłonni sądzić. Martha, czterdzie­stoletnia kobieta, której matka zmarła kilka lat temu, mówi o takiej sytuacji: ?Kiedy dorastałam, matce zależało na tym, by­śmy ubierali się tak, jak ubierała się […]

RODZICE ROZDZIELAJĄCY I OSKARŻAJĄCY

Innym, często bardzo trudnym problemem, który pojawia się w momencie przeorganizowania związku, są oskarżenia padające ze strony rodziców jednego z małżonków pod ad­resem zięcia lub synowej o nakłanianie do zmiany. Scott, trzydziestoośmioletni analityk systemowy, tak opi­suje tę sytuację: ?Mój ojciec jest bardzo wymagającym człowie­kiem, hołdującym wysokim standardom osiągnięć i doskonałości. I tu się z nim […]

RODZICE NISKONAPIĘCIOWI

Kto walczy o prawa niskonapięciowych rodziców i te­ściów? Są to zwykle ludzie, którym trudno jest prosić dzie­ci cokolwiek dla siebie. Często sporo tracą na korzyść bardziej wymagających rodziców, jeśli chodzi o spędzanie czasu z bliską rodziną. Nie mają wokół siebie wystarczają­co silnego pola magnetycznego, żeby ?przyciągnąć” uwagę, której być może pragną. Często dzieje się tak, […]

RODZICE WYSOKONAPIĘCIOWI

Robin i Phil, których problem został przedstawiony w rozdziale trzecim, musieli zmierzyć się z dwoma bardzo bolesnymi zagadnieniami, związanymi z przymierzem i wiernością. Po pierwsze, ich rodziny miały bardzo od­mienne wymagania, jeśli chodzi o okazywanie lojalności i wierności. Rodzina Robin przedstawiała niskonapięciowy zestaw oczekiwań. Wydawało się, że zadowalają się wiarą, iż Robin i Phil będą […]

Ślubowanie wierności

Ślubowanie przez rodzinę królewską wierności innej ro­dzinie królewskiej było jasne i wyraźne. Kiedy je złożono, cały system etykiety wspierał i ochraniał owo przymierze. Sposób, w jaki współczesne małżeństwo podchodzi do sprawy wierności, jest dla młodych par trudniejszy. Wyma­ga większej równowagi, gdyż dwie potężne siły w postaci obu rodzin rywalizują ze sobą o ich uwagę i […]