Archive for the ‘Rozumne wykorzystanie władzy’ Category

NIEREFORMOWALNI RODZICE I KONTROLA SZKÓD

Nasi rodzice nie przyjęli niczego do wiadomości. Nieza­leżnie od tego, z jakim mistrzostwem wykorzystaliśmy swo­ją siłę, jak dyplomatycznie do nich podchodzimy ani jaką jedność wobec nich prezentujemy, nie da się ich ruszyć! Nie­którzy rodzice wskutek ignorancji albo zwykłego uporu nie uznają żadnego kompromisu. Ani się nie adaptują, ani nie rozumieją, o co nam chodzi. Utrudniają […]

UTRZYMAĆ SWOJE POZYCJE

Odbyliśmy ?walne zebranie”, wybraliśmy rzecznika ro­dziny, dyplomatycznie, ze spokojem i z pełnym szacunkiem przekazaliśmy swoją decyzję, a następnie okazaliśmy żo­nie/mężowi pełne poparcie. I co teraz? Musimy utrzymać swoje pozycje! Wyobraźmy sobie, że np. matka Drake’a o wiele gorzej przyjęła decyzję młodej pary. W rzeczywistości tylko raz przypuściła atak na ustanowione granice, dzwoniąc do syna do […]

PRZYZNANIE SIĘ DO WŁASNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Innym ważnym elementem w naszym podejściu do rodzi­ców, jeśli mamy być przez nich wysłuchani, jest przyjęcie od­powiedzialności za swoją rolę w danej sytuacji. Alice rozpo­częła rozmowę jasnym stwierdzeniem, że przeliczyła się ze swoimi możliwościami, jeśli chodzi o akceptowanie towarzy­stwa i pomocy innych osób. W ten sposób taktownie dała do zrozumienia, że ona i Drakę nie […]

DYPLOMATYCZNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Odbyliśmy już ?walne zebranie” i oboje zgadzamy się co do głównych kierunków działania, jakie należy podjąć w tym konkretnym przypadku. Wybraliśmy rzecznika domu i nad­szedł nareszcie moment, by oznajmić nasze decyzje ro­dzicom lub teściom. No i oczywiście wyrzucamy z siebie wszystko, z taktem i wdziękiem słonia w składzie porcelany. Przemawiamy tak, jakbyśmy odczytywali dyktatorski dekret. […]

Rzecznik rodziny

Kiedy zostanie osiągnięta obopólna zgoda, należy wyzna­czyć ?rzecznika rodziny”. Kto przemówi w imieniu obojga małżonków? Często dokonują oni nieprawidłowego skoja­rzenia, że jeśli współmałżonek mówi za nich, to daje świa­dectwo wierności, lojalności i oddania. Choć w pewnym sen­sie jest to prawda, to jednak z punktu widzenia wyboru rzecznika rodziny siłą napędzającą powinno być coś więcej niż […]

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Małżonkowie, którzy zaczynają dochodzić swoich praw, często spotykają się z niezwykle silną reakcją zwrotną. Ich rodzice, zamiast rozluźnić nacisk, zwielokrotniają go i napie­rają z większym wigorem niż dotąd. Zrozumiemy dlaczego, jeśli przez moment spojrzymy na sytuację od strony rodzi­ców. Praktycznie rzecz biorąc, kiedy zawarliśmy związek małżeński, oni coś utracili. Nie mają już wyłącznego prawa do […]

?MUSIMY O TYM JESZCZE POROZMAWIAĆ”

Każdy z nas miał zapewne do czynienia z sytuacją, kiedy nagle któreś z rodziców ?strzela” mimochodem: ?A tak przy okazji, powiedziałam/em cioci Sylwii, że spotkamy się z nią wszyscy w sobotę na obiedzie, zanim wróci do Teksasu do domu”. Przez chwilę kręci ci się w głowie. Oboje z żoną pra­cujecie na odpowiedzialnych stanowiskach i macie […]

NAJGORSZE MOŻLIWE SCENARIUSZE

 Dobrym sposobem rozpoczęcia ?walnego zebrania” jest często zadanie sobie pytania: ?Jaki może być najgorszy możli­wy efekt zajęcia przez nas twardego stanowiska?”. Dla więk­szości małżeństw odpowiedź na to pytanie mieści się w zakre­sie od: ?nic się nie stanie” po ?moi rodzice nigdy się już do mnie nie odezwą”. Przeważająca liczba małżeństw po rzetel­nym zastanowieniu przyzna, że […]

WALNE ZEBRANIE

 Zanim przeanalizujemy różne sposoby zmiany sytuacji, musimy uświadomić sobie, jak ważne są ?walne zebrania” – takie, na których obecni są wszyscy uprawnieni członko­wie. Podczas takiego zebrania, którego celem jest wybór najlepszego kierunku działania, małżonkowie mogą się przekonać, ile znaczy obecność każdego z nich w owym procesie podejmowania decyzji. Zebrania te odbywają się wówczas, kiedy zaistnieje […]

CZEGO ONI MOGĄ OD NAS OCZEKIWAĆ

Pierwszym aspektem nauki właściwego do rodziców i te­ściów, pozwalającym zachować swoją jedność, jest jasność. Małżonkowie muszą wykorzystać budowanie obopólnej zgody do uzyskania jasnej koncepcji, czego dokładnie ro­dzice mogą od nich oczekiwać. To zaś wymaga od nich wy­pracowania rodzinnego podejścia do kwestii: kiedy, gdzie i z kim chcą spędzać czas. Muszą więc ustalić, jak wiele ofiar […]