Archive for the ‘Starzejący się rodzice’ Category

Refleksje

Możemy powiedzieć, że zaczynamy poznawać własne małżeństwo, kiedy razem z mężem lub żoną zajrzymy w zwierciadło odbijające historię i sposób życia naszych macierzystych rodzin. Tam znajdziemy wszystkie potrzebne informacje na temat postaw i zachowań rodziców, a także nasze własne role, jakie odgrywaliśmy w dawnych rodzi­nach. Dzięki tej wiedzy zbliżamy się do celu, jakim jest umocnienie […]

Okres późny

Charlotta i Ken mieli po sześćdziesiąt pięć lat i byli z te­go dumni. Całe lata przeglądali atlas Stanów Zjednoczo­nych, żeby ustalić przyszłą całoroczną trasę wędrówki, któ­rą zamierzali podjąć, kiedy będą już na emeryturze. Kilka lat wcześniej kupili używany samochód winnebago z przy­czepą mieszkalną i sami wyposażyli wnętrze jak najmniej­szym kosztem. Za sześć miesięcy wyruszą w […]

Okres średni

?Między młotem a kowadłem” – tak określiła swoje po­łożenie Sybil, pracująca w niepełnym wymiarze czasu se­kretarka i matka trójki dzieci, kiedy mówiła o tym po raz pierwszy z twarzą zalaną łzami. Czuła się kompletnie zagu­biona: ?Jestem u kresu wytrzymałości. Mam trójkę dzie­ci w wieku: dwanaście, dziewięć i siedem lat i pra­cuję cztery przedpołudnia w tygodniu […]

Okres wczesny

Wiele razy zostało podkreślone, jak fundamentalne znaczenie ma zawiązanie w małżeń­stwie prawdziwego przymierza oraz zbudowanie poczucia królewskiego ?My”. Konieczność renegocjowania przy- wiązań we wczesnym okresie małżeństwa jest dla małżon­ków równie ważna jak jedzenie i picie. Jednak można wyliczyć wiele czynników, które zakłócają ów proces stwo­rzenia znaczącej wzajemnej więzi. Jednym z takich czynni­ków bywa śmierć któregoś […]

Starzejący się rodzice

Nigdy dotąd tak wielu ludzi nie dożywało równie sędziwe­go wieku. Coraz więcej małżeństw musi więc się podejmo­wać opieki nad starzejącymi się rodzicami. Ów obowiązek stanowi ważny, niemożliwy do zignorowania element życia rodzinnego. Zobowiązania, z których trzeba się wywiązać, jawią się często jako uciążliwa, nieubłagana powinność i fak­tycznie małżonkowie muszą niekiedy podejmować się zadań naprawdę uciążliwych […]